چشم ملت به تلاش مردان دولت است

هاشمی شاهرودی:داعش نعل وارونه امریکا برای مهار بیداری اسلامی بود
سیدرضا اکرمی*

هاشمی شاهرودی:داعش نعل وارونه امریکا برای مهار بیداری اسلامی بود