کیانوش عیاری؛ مرد آرام

هاشمی‌طبا: انصراف نداده‌ام؛ قصدی هم برای انصراف ندارم
اصغر نعیمی

هاشمی‌طبا: انصراف نداده‌ام؛ قصدی هم برای انصراف ندارم