سهم بخش‌خصوصی در توسعه‌نیافتگی ایران

نیکی‌هیلی:تهران در حال نشان دادن چهره واقعی خود است
هادی حق شناس*

نیکی‌هیلی:تهران در حال نشان دادن چهره واقعی خود است