فیلم | بازسازی یک گوش غضروفی تازه برای بیماری در چین

نوش آبادی: اصرار ندارم سخنگوی وزارت ارشاد باشم
گوش غضروفی بر روی بازوی بیماری که گوش راست خود را از دست‌ داده بود، رشد داده شد و سپس پیوند زده شد.

نوش آبادی: اصرار ندارم سخنگوی وزارت ارشاد باشم

ارتقا اندروید