رفتـارهای تاسف بار گـردشگران در آثـار تاریخی فـارس

نوشدارو پس از خریدهای میلیاردی
«خبرجنوب» نوشت: با اینکه حفاظت از آثار تاریخی به صورت مجازی، فیزیکی و انسانی وجود دارد اما هنوز هم هستند افرادی که برای گرفتن عکس یادگاری و ثبت حضورشان در سایت های باستانی از سر و روی آثار تاریخی بالا می روند و خواسته و ناخواسته صدمات جبران ناپذیری را بر این آثار وارد می کنند.

نوشدارو پس از خریدهای میلیاردی