تعطیلی مدارس تا 19فروردین کذب است

نوسازی بافت فرسوده روستاها از مهمترین مصوبات کمیسیون عمران است
مدارس ادارات و دانشگاه از امروز دوشنبه چهاردهم فروردین فعالیت خود را اغاز می کنند

نوسازی بافت فرسوده روستاها از مهمترین مصوبات کمیسیون عمران است