ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد

نهاوندیان: کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی ایران هستند
مهر نوشت: رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی جدید از انجام کارهای بزرگ در آینده خبر داد.

نهاوندیان: کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی ایران هستند