افزایش ۸۱درصدی فروش محصولات خوشه‌های صنعتی

نمایش کاریکاتورهای زنده‌یاد ضیایی در خانه هنرمندان
در نشست مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ضمن بررسی وضعیت 9طرح ملی سازمان در حوزه تملک دارایی سرمایه ای، به افزایش 81 درصدی فروش محصولات و رشد 72درصدی صادرات خوشه های صنعتی پرداخته شد.

نمایش کاریکاتورهای زنده‌یاد ضیایی در خانه هنرمندان