تشریح برنامه‌های دوره آموزش زبان فارسی در بلغارستان

نمایش و بررسی شش انیمیشن کوتاه در «جلسات کارتون تهران»
دوره‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی در بلغارستان از ابتدای سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد.

نمایش و بررسی شش انیمیشن کوتاه در «جلسات کارتون تهران»