امارات به استقبال تمدید طرح کاهش تولیدنفت رفت

نماد انتخاباتی قالیباف مشخص شد
امارات قصد دارد در قالب اجرای توافق کاهش تولید، عرضه نفت به مشتریان خود را در ماه ژوئن کاهش دهد.

نماد انتخاباتی قالیباف مشخص شد