راهیابی «ویترین» به جشنواره منطقه ای «بینالود»

نصب برچسب ۱۳۷ بر روی درختان کرج
فیلم داستانی «ویترین» به کارگردانی شهریار پورسیدیان به بخش رقابتی پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای «بینالود» راه پیدا کرد.

نصب برچسب ۱۳۷ بر روی درختان کرج