وضعیت خطرناک؛ از ۲۴ تالاب کنوانسیون رامسر، ۶ تالاب در فهرست مونترو قرار دارد

نشنال اینترست: دسیسه دموکرات‌ها برای خلع ترامپ
مهر نوشت: مدیر طرح حفاظت از تالاب‌ها، گفت: بحران‌های طبیعی در عرصه اقلیم دو برابر شده است که تالاب‌ها می توانند نقش مهمی در پیشگیری از این بحران‌ها داشته باشند.

نشنال اینترست: دسیسه دموکرات‌ها برای خلع ترامپ