استاندار زنجان: با طراحی محتوای فرهنگی مناسب از بروز آسیب های فضای مجازی پیشگیری کنیم

نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره حلب
استاندار زنجان دهکده جهانی و دنیای مبتنی بر ارتباطات دیجیتال را مجموعه ای مهارناپذیر از تکنولوژی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اداری، اقتصادی و فرهنگی عنوان نمود و اظهار داشت: باید با طراحی محتوای فرهنگی مناسب، مسیر را طوری فراهم کنیم که آسیب های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وارد فرهنگ و زندگی ما نشود و بعنوان “فرصت” از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره حلب