برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد

نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران،در مسکو برگزار می‌شود
وزیر ارتیاطات گفت برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش GATEWAY به سطح دسترسی آورده تا اگر یک استاد دانشگاه به اطلاعات علمی نیاز دارد که برای عموم فیلتر شده است، از طریق آن شرکتی که خدمات می گیرد، صفحات برایش باز شود تا بدین ترتیب مردم از فرصت های اینترنت بتوانند استفاده کنند.

نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران،در مسکو برگزار می‌شود