موفقیت عضو پیشکسوت کانون پرورش فکری دامغان

نزدیک به صددر صد جمعیت همدان از نعمت گاز بهره مند هستند
نمایش‌نامه عضو پیشکسوت کانون پرورش فکری دامغان در مسابقات سازمان جهانی تئاتر کودک و نوجوان (استیژ) پاریس حائز رتبه شد

نزدیک به صددر صد جمعیت همدان از نعمت گاز بهره مند هستند