تصمیم تاریخی عربستان برای کارهای سینمایی

نرخ اوراق تسهیلات مسکن باردیگر کاهش یافت
ایسنا نوشت: وزارت فرهنگ و رسانه عربستان در سایت جدید خود امکان کسب مجوز برای فیلم‌های سینمایی و یا هر گونه فعالیت هنری دیگری را برای اولین بار در این کشور بصورت اینترتی فراهم کرد.

نرخ اوراق تسهیلات مسکن باردیگر کاهش یافت