پاکسازی مناطق تفریحی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر از زباله

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران در دانشکده کشاورزی باحضور شهردار رشت افتتاح شد
مناطق تفریحی و تفرجی شهرستان آستانه اشرفیه از زباله پاکسازی شد.

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران در دانشکده کشاورزی باحضور شهردار رشت افتتاح شد