ییلدریم امنبت اروپا را مشروط دانست

نخستین نشست سنای آمریکا برای بررسی صلاحیت نامزدهای ترامپ
ایرنا نوشت: بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه گفت: امنیت اروپا منوط به امنیت ترکیه است و اگر ترکیه دچار ناامنی شود، به هیچ عنوان امنیت در اروپا برقرار نخواهد شد.

نخستین نشست سنای آمریکا برای بررسی صلاحیت نامزدهای ترامپ