سالانه بیش از ۶۰ عمل صرع در بیمارستان کاشانی اصفهان انجام می‌شود

نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقل
به گزارش مهر، رئیس بخش صرع بیمارستان کاشانی اصفهان گفت: سالانه بیش از ۶۰ عمل صرع در این بیمارستان صورت می‌گیرد.

نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقل