فیلم | جشنواره بازی های آلترناتیو در برلین

نبرد اصولگرایان با اصولگرایان/ مجموع آرای رئیسی و قالیباف فاصله معناد‌‌اری با رای روحانی د‌‌ارد
جشنواره بازی های «آلترناتیو» در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد. در این جشنواره نزدیک به ۶۰ بازی مختلف ارایه شده و فرد باید خود بخشی از بازی را طراحی کند.

نبرد اصولگرایان با اصولگرایان/ مجموع آرای رئیسی و قالیباف فاصله معناد‌‌اری با رای روحانی د‌‌ارد