معین:حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند

ناگفته هایی که ضرغامی از سیما و سینما و سیاست و هاشمی و خاتمی ولاریجانی و… به خاطر دارد
روزنامه اعتماد با مصطفی معین مصاحبه ای انجام داده است.

ناگفته هایی که ضرغامی از سیما و سینما و سیاست و هاشمی و خاتمی ولاریجانی و… به خاطر دارد