ایران، روسیه و ترکیه سند تشکیل مناطق کاهش تنش در سوریه را بررسی کردند

نامۀ نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداها
ایرنا نوشت: جزئیات سند ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در کنفرانس سوری آستانه بررسی شد.

نامۀ نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداها