ابلاغ آیین نامه جدید شیوه کار شورای فنی استان ها پس از ۱۶سال

نامزدهای جوایز گرمی 2017 معرفی شدند
مدیر نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از ابلاغ آیین نامه جدید روش کار شورای فنی استان ها از سوی دکتر نوبخت خبر داد.

نامزدهای جوایز گرمی 2017 معرفی شدند