تصاویر | جادوی یک ساحل رویایی

ناامیدی بازارهای آسیا از آمارهای آمریکا
ساحل آمالفی یکی از مشهورترین مقصدهای توریستی جهان است که در سالرنو -جنوب ایتالیا- قرار دارد.

ناامیدی بازارهای آسیا از آمارهای آمریکا