تخلیه ایستگاه قطاری در لندن در پی کشف یک بسته مشکوک

میلاد محمدی: به یکی از چهار تیم اول انگلیس می‌روم/در جام جهانی از دور دوم هم فراتر خواهیم رفت
مهر نوشت: به دنبال کشف بسته ای مشکوک در یک ایستگاه قطار در لندن، این محل تخلیه شد.

میلاد محمدی: به یکی از چهار تیم اول انگلیس می‌روم/در جام جهانی از دور دوم هم فراتر خواهیم رفت