تصویب قطعنامه همکاری میان سازمان ملل متحد و اکو

میزگرد سینمای ایران در پاریس
قطعنامه همکاری میان سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

میزگرد سینمای ایران در پاریس