فراخوان نوازندگی برای اهریمن

میزبانی محله جمشیدیه از «ساز و رنگ»
نوازندگان نمایش «مفیستو» براساس مصاحبه و آزمون عملی انتخاب می‌شوند. مفیستو نام شخصیتی اهریمنی در ادبیات آلمان است.

میزبانی محله جمشیدیه از «ساز و رنگ»