عدالت جنسیتی در کشور مغفول مانده است

میراث فرهنگی تخریب خانه تاریخی در خیاباتن عبدالرزاق را تکذیب کرد
ایرنا نوشت: عضو سازمان نظام روانشناسی و عضو شورای مرکزی اندیشکده خانواده (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) گفت:عدالت جنسیتی در کشور در بخش های سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا مغفول مانده است.

میراث فرهنگی تخریب خانه تاریخی در خیاباتن عبدالرزاق را تکذیب کرد