جـزئیات دوئـل مسلحانه 2 خانواده

میراث سـاسانی فارس سـرو سامان گرفت
«خبرجنوب» نوشت: جزئیات تازه ای از درگیری مسلحانه دو همسایه در حاجی آباد زرین دشت فاش شد.

میراث سـاسانی فارس سـرو سامان گرفت