یک دانشجو در زیرزمین منزل مسکونی، دندانپزشکی می کرد

موفقیت عضو پیشکسوت کانون پرورش فکری دامغان
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: یک دندانپزشکی غیرمجاز که توسط یک دانشجوی در زیرزمین منزل مسکونی فعالیت می کرد پلمپ شد.

موفقیت عضو پیشکسوت کانون پرورش فکری دامغان