روحانی به منتقدین اقتصادی: عینک بزنید تا پیشرفت‌ها را ببینید/ با وام که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد/ ۴

موفقیت تیم تنیس لرستان در رقابت‌های منطقه‌ای کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور
رییس جمهور تاکید کرد: تحرک خوبی در سراسر کشور می بینیم اما جاهای خالی در زمینه اقتصاد هنوز پر نشده است.

موفقیت تیم تنیس لرستان در رقابت‌های منطقه‌ای کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور