با نیت خیرخواهی امر به معرف و نهی از منکر کنیم

موسویان: عربستان به 6 دلیل حملات تروریستی تهران را سازماندهی کرد
معاون امور اقتصادی و منابع استانداری البرز گفت: فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر با نیت و روحیه خیرخواهی باشد.

موسویان: عربستان به 6 دلیل حملات تروریستی تهران را سازماندهی کرد