استاندار همدان : خبرنگاران در بدترین شرایط کار می کنند

موزه مطبوعات آذربایجان افتتاح شد
استاندار همدان گفت: قطعا خبرنگاران افسرده نمی شوند زیرا عاشق هستند و دستمزد نمی گیرید و با بدترین شرایط نیز خود را وفق می دهند و این یعنی عشق به مردم داشتن و عاشقانه در این عرصه بودن.

موزه مطبوعات آذربایجان افتتاح شد