پُستی که تتلو درباره تیم علی کریمی گذاشت و سپس آن را حذف کرد چه بود؟

موزه‌هایی برای درمان یک بحران در ایران
تتلو حالا هوادار پر و پا قرص نفت تهران است.

موزه‌هایی برای درمان یک بحران در ایران