نیاز به اهدای خون روزی از بین می‌رود؟/گام بزرگ برای تولید انبوه گلبول قرمز

مهناز افشار: با پسر کسی ازدواج کردم که یک مجله با عکس من را توقیف کرد
دانشمندان می گویند گام بلندی در جهت تولید انبوه گلبول های قرمز خون که برای اهدا مناسب است برداشته اند.

مهناز افشار: با پسر کسی ازدواج کردم که یک مجله با عکس من را توقیف کرد