از واگذاری کیلویی خانه‌های نیاوران به مدیران تا غیبت عباس جدیدی در دورهمی/پربازدیدهای ۱۷آبان

مهم‌ترین مژده مسئول اماکن ورزشی در 90 / شیرودی و خاطرات آن را دوباره می‌سازیم
در ۱۷ آبان، مردم خواستند بدانند چرا خانه‌های نیاوران به مدیران ارشد به صورت بی ضابطه واگذار شده‌است.

مهم‌ترین مژده مسئول اماکن ورزشی در 90 / شیرودی و خاطرات آن را دوباره می‌سازیم

نصب تلگرام فارسی