میراث سـاسانی فارس سـرو سامان گرفت

مهلت یک ماهه به شهرداری شیراز برای بازگشایی زیرگذر گلستان
«خبرجنوب» نوشت: بازرسان یونسکو برای ارزیابی پرونده ثبت جهانی منظر باستان شناسی ساسانی ، هفته نخست مهرماه به فارس می آیند.

مهلت یک ماهه به شهرداری شیراز برای بازگشایی زیرگذر گلستان