رکورد تعویض مفصل در زنجان شکست

مهر آمد و سود سهام عدالت واریز نشد!
برای اولین‌بار در مراکز تامین‌اجتماعی استان زنجان 4 مفصل زانو به صورت همزمان با مفصل مصنوعی در بیمارستان امام حسین (ع) زنجان تعویض شد.

مهر آمد و سود سهام عدالت واریز نشد!