ارمغان؛ پایانی برای داستان تلخ زنان زندانی

منصوریان در کنار ماشینش، پس از خط خطی شدن!
شهرزاد همتی

منصوریان در کنار ماشینش، پس از خط خطی شدن!