آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه لرستان افتتاح گردید

ملک فرنود: فصل الخطاب تمام فعالیت های اتحادیه موبایل قانون است
آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم افتتاح گردید

ملک فرنود: فصل الخطاب تمام فعالیت های اتحادیه موبایل قانون است