روایتی تازه از زندگی نادر شاه

مقام انگلیسی دربارۀ عصبانیت ترامپ هشدار داد
داود امیریان در جدید‌ترین کتاب خود داستان نادر شاه افشار را برای نوجوانان روایت کرد.

مقام انگلیسی دربارۀ عصبانیت ترامپ هشدار داد

نصب بیتالک