بیشاپور جهانی که نشد هیچ؛ حریمش هم شکست!

معلولیت ها سالی 60میلیارد روی دست فارس هزینه می گذارند
«خبرجنوب» نوشت: بیشاپور جهانی نشده، حریم منظرش با نصب برج های نوری شکست!

معلولیت ها سالی 60میلیارد روی دست فارس هزینه می گذارند