مرعشی:امروز اگر ترامپ رای می آورد بیانگر سخت بودن زندگی در آمریکاست

معرفی نامزدعهای جشنواره فیلم کوتاه تهران
ایرنا نوشت:سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: کشور برای عبور از گردنه های سخت نیازمند سیاستمداران آگاه، دانا، عاشق ایران، پاک و پاکدامن و اهل گذشت، مدارا و منطق است و این سیاستمداران باید از درون احزاب بیرون بیایند که البته کار دشواری است.

معرفی نامزدعهای جشنواره فیلم کوتاه تهران

دانلود تلگرام