16 شاکی از پرسپولیس، مانع ثبت قرارداد منشا

معاون مدیرکل: کلاس های آموزشی در مدارس، نوعی طوطی پروری است!
باشگاه پرسپولیس در ثبت قرارداد با گادوین منشا به مشکل خورده است.

معاون مدیرکل: کلاس های آموزشی در مدارس، نوعی طوطی پروری است!