یوز ایرانی در انتظار رحم جایگزین برای فرار از خطر انقراض

معاون استاندار: شورای شهر زنجان فرد مناسبی را به عنوان شهردار انتخاب کند
رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با اشاره به توفیق این پژوهشگاه در تولد “مارال” از رحم یک قوچ وحشی، از تلاش برای ایجاد امکان تولد گونه در خطر انقراض “یوزپلنگ آسیایی” از یک رحم جایگزین در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی خبر داد.

معاون استاندار: شورای شهر زنجان فرد مناسبی را به عنوان شهردار انتخاب کند