اخبار تایید نشده از وقوع انفجار در پاریس

مظنونین همیشگی: ظریف و زنگنه
مهر نوشت: برخی گزارش های تاییدنشده از وقوع انفجار داخل یک اتوبوس در پاریس پایتخت فرانسه حکایت دارد.

مظنونین همیشگی: ظریف و زنگنه