برگزاری دوره استعدادیابی کشتی آلیش بانوان در اردبیل

مصر به سفیر قطر مهلت داد
با برنامه‌ریزیهای انجام شده استعدادیابی کشتی آلیش بانوان در اردبیل برگزار می‌شود تا بتوانیم استعدادهای کشتی بانوان را شناسایی کنیم.

مصر به سفیر قطر مهلت داد