ادامه درخشش لژیونرها / این بار مسعود ساخت و کریم نواخت

مشکلی برای تامین برق در نیروگاه‌های کشور وجود ندارد
کریم انصاری فرد روی پاس گل مسعود شجاعی برای تیمش گلزنی کرد.

مشکلی برای تامین برق در نیروگاه‌های کشور وجود ندارد