شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم

مشارکت مردم همدان بیش از ۷۵ درصد
شبکه خبر تلویزیون که ویژه برنامه انتخاباتی با حضور حسن عابدینی تحلیلگر سیاسی ترتیب داده است؛ هرازگاهی ارتباطی مستقیم با خبرنگارش در ستاد انتخابات وزارت کشور دارد.

مشارکت مردم همدان بیش از ۷۵ درصد