بررسی هنر و زیبایی در اندیشه فارابی

مسکن‌مهرهای فاقد متقاضی، خواهان پیدا کرد
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشه فارابی» را روز دوشنبه 9 اسفند برگزار می‌کند.

مسکن‌مهرهای فاقد متقاضی، خواهان پیدا کرد